İnsan Kaynakları Politikamız;

 • Doğru insanın doğru işte çalışmasını sağlayan, nitelik ve ihtiyaçlara göre etkin eleman seçme ve yerleştirme sistematiği uygulanmasını sağlamak.

 • Çalışanlarımızın ücretlerini performans değerlendirme sistemine göre belirlemek,

 • Personel terfilerinde performans göz önünde tutularak ihtiyacı çalışanlarımız arasından karşılamak,

 • İnsanı ön planda tutan, konuşan, çalışan, katılımcı ve yapıcı bir yönetim tarzı uygulamak,
 • Çalışanımızın görevi, şirket içindeki rolü, sorumlulukları, yetkileri ve kendilerinden beklenen katkıları açık ve net bir şekilde tanımlamak,
 • Açık performans sistemi uygulamak,
 • Kariyer planlama sistemini adım adım her kademede uygulamak,
 • Çalışanların yeteneklerini ve performansını en üst seviyeye çıkartması için ayrım gözetmeksizin fırsat tanımak. Çalışanlarımızın kişisel yetkinlik, liderlik ve yaratıcılık gibi bireysel becerilerini geliştirebilecekleri her türlü eğitim ve bunları uygulayabilecekleri ortamlar sağlamak. Çalışanların sürekli gelişmesi ve iletişimin arttırılması için, şirket hedefleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını belirlenip uygulamak,
 • Yüksek ahlaki değerlere sahip, çalışkan, yaptığı işten zevk alan ve işin gereklerine tavizsiz uyan çalışanlardan meydana gelen bir takım olmak. Firma içinde sorgulayıcı düşünce, katılımcılık, yeni fikirlere açık olan, objektif ve yapıcı davranışları desteklemek. Çalışanların işe yönelik, sorgulayıcı, katma değer yaratan, geliştirici, yapıcı görüşler ve yorumlar üretmelerini özendirmek.
 • Ödüllendirme veya ödüllendirmemeyi performansa, cezalandırmayı ise yanlış/hatalı eyleme bağlı olarak değerlendirmek,
 • Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir çalışma ortamı sunmak
 • Çalışanlarımızın şirket ile etkin bir iletişim içinde bulunmasını sağlamaya özen göstermek
 • Çalışanlarımızın iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak ve şirket içinde ekip ruhu yaklaşımını yaygınlaştırmak için takım çalışmalarını teşvik etmek
 • Çalışanlarımıza Kont Alüminyum ailesinin ayrılmaz bireyleri olduğunu hissettiren ve geleceğine güven duymasını sağlayan bir yönetim tarzını esas almak
 • Çeşitli etkinliklerle ve sağlanacak imkanlarla çalışanlarımızın motivasyonunun yüksek seviyelerde tutulmasına azami özen göstermek,
 • Çalışanlara tanınan fırsat ve imkanlarda performansı ön planda tutmak,
 • Yöneticilere, çalışacakları elemanları işe almada veya işten çıkarmada yetki vermek,
 • Yöneticilere, motivasyon etkinliklerini gerçekleştirmede her türlü manevi destek ve imkanı sağlamak,